අහිමි සඳ


එන්න සඳ අරගෙන
මිදුලට....
අයිති නැති උණාට
නුඹට
මට
එකට සිට
විඳිය හැකි
එකම දුක....
අහිමි සඳ

Comments

Popular posts from this blog

ආපසු හැරී බැලූවෙමි මම....

(ස්වා)දීන රූපවාහිනී