සමුගැන්ම.....


සාර සියක් ගව් දුර අහස දිදුලන
නීල තරු එළිය නුඹ සිතට කොඳුරන
දෑල දෙකෙලවර හිස් අහස එක් කළ
ඈත මිරිඟුවද ප්‍රේමය දළුලන

බාල වදන් විස කටු ඇනී වණ වුන
පාළු සිත රිදෙන තැන් සොයා සනසන
වාරු දී සිතට ජීවිතය පවසන
නීල නෙත් හඬන රැයකටද ඇරයුම

පාළු මකන්නට ඉඩ තබා ඇඳුරට
ඈත හිරු ගිලෙන විට ගාලු මුවදොර
හීන පැතුම් පුරවා හදේ ඉකිලන
ප්‍රේමය කිමද ඵල හිත යටම ගොලුවුන

හාදු තබා පැතුමක ඉරුණු කෙලවර
දෑස පිරුණු කඳුළු බිංදු සඟවාන
යළිදු හමුනොවන වග හොඳින් දැන දැන
කෙලෙස සමුගමිද සිත තබා නුඹ ළඟ

Comments

Popular posts from this blog

ආපසු හැරී බැලූවෙමි මම....

(ස්වා)දීන රූපවාහිනී