දුර ගිය නුඹ...

Wednesday, August 25, 2010 0 Comments A+ a-

එක් සොඳුරු දිනයක
නොකියාම ඇවිත් ළඟටම
නුඹ කියා දුන් පාඩම
අද වගේ මතකයි මට.

මහමෙර තරම් බර දුක
උහුලනු නොහැකි වග දැන දැන
මා පෙළන මේ මතකය
මග හැර යන්න බැරි මට

හෙට ගාලු මුවදොර
බලා ගෙන ඉන්නම් මම
වෙන අතක අත පටලන්
දුර ඈත යන නුඹ දෙස

නොකියාම ලඟට ආ නුඹ
නොකියාම දුර ගිය පසු
නුඹ ගැනම හිතමින්
වැලපෙනා රඟ මගෙ සිත

මට හිමි නොවන නුඹ ලඟ
තබා මගෙ මියැදුණු සිත
පලා යන්නට ඈතට
ඇවිත් යන්නද දවසක..?