ආපසු හැරී බැලූවෙමි මම....තරඟයට වැද....
ගිණි ගැණුනු බිම
ගිමන් බිඳකුදු
නොලද්දෙමි මම....ඇඟිලි අතරින්
සෙමින් ගිලිහී..
බිමට වැටෙනා

බොහෝ දෑ මැදනුඹත් මාගෙන්
මිදී ගොස් වග
මෙතක් වනතුරු 

නොදුටුවෙමි මම....

හෙටත් ආයෙත්
පායන්න සඳ....
මටත් බිඳුවක් 
සිනා අරගෙන....

මග වැටී බිම
මියෙන්නට යන
පුංචි කුමුද්ද
අහුලගමි මම....

Comments

Popular posts from this blog

අසම්මත පෙම

සිංහ කොඩිය